Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT

0

Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT

đ) Trang trại sản xuất muối.

2. Trangại tổng hợp là ang trại trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào

tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm ừên 50% cấu giá tri sản xuất của trang trại

trong năm.

Điều 3. Tiêu chí kinh tế trang trại

1. Đối với trang trại chuyên ngành:

a) Trổng trọt: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt t 1,0 t đồng/năm ưn

và tổng diện tích đất sản xuất t1,0 ha trở lên;

b) Nuôi trồng thủy sn: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt t 2,0 tỷ

đồng/năm trở n và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha n;

c) Chăn nuôi: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt t2,0 tỷ đồng/năm trở

lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi

n bản hướng dẫn;

d) Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và

tổng diện ch đất sản xuất từ 10,0 ha trở lên;

đ) Sản xuất muối: Giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở n

tổng diện ch đất sản xuất t1,0 ha trở n. ,

2. Đối với trang trại tổng hợp: Giá trị sản xuất nh quân phải đạt t 2,0 tỷ

đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất t1,0 ha trở lên.

Điều 4. Cách tính tổng diện tích đất sản xuất, giá trị sản xuất của

trang tri

1. Tổng diện tích đất sản xuất quy định tại Điều 3 Thông tư này tổng

diện tích đất sản xuất kinh doanh của trang trại, được sử dụng hợp pháp theo quy

định của pháp luật về đất đai, bao gồm diện tích đất đtrồng trọt, chăn ni, m

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và đất để xây dựng h tầng phục vụ

sản xuất của trang trại tại thời điểm kê khai.

2. G trị sản xuất của trang trại/năm là giá trị sản xuất của ít nhất 1 năm

trang trại đạt được trong 3 năm gần nhất với m khai; được nh bằng tổng

giá trị sản xuất eác kthu hoạch hoặc khai thác trong m.

Đối với trang trại mới thành lập chưa sản phẩm thu hoạch, giá trị sản

xuất được ước tính căn cứ vào phương án sản xuất, tình hình triển khai thực tế

của trang trại.

Điều 5. Theo dõi, thống kêchế độ báo cáo về kinh tế trang trại

1. y ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

2

Leave A Reply

Your email address will not be published.