Thông tư 169/2016/TT-BTC

Thông tư 169/2016/TT-BTC

Thông tư 169/2016/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 26/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ. Thông tư 169/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Đối tượng nộp phí và tổ chức thu phí

1. Đối tượng nộp phí

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ; chấp thuận chuyển giao công nghệ và Giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định tại Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ, Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ phải nộp phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức thu phí

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định tại Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định tại Thông tư này.

Những thay đổi của quy định về phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Thông tư số 169/2016

– Mức thu phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ vẫn tính theo tỷ lệ 0,1% tổng giá trị của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, không quá 10 triệu đồng (trường hợp cấp lần đầu) và khôngq úa 5 triệu đồng (trường hợp sửa đổi, bổ sung).

– Thông tư 169/2016 chỉ thay đổi mức phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ để đăng ký tối thiều như sau:

  • Không dưới 05 triệu đồng (đối với phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ lần đầu). Mức tối thiểu hiện hành là không dưới 03 triệu đồng.
  • Tối thiểu không dưới 03 triệu đồng (đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung). Mức phí tối thiểu hiện hành không dưới 02 triệu đồng.

– Thông tư số 169/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao qua hai bước chấp thuận (cấp phép sơ bộ) và cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ như sau:

  • Giữ nguyên mức phí thẩm định xem xét, chấp thuận chuyển giao công nghệ (cấp phép sơ bộ) là 10 triệu đồng.
  • Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ để cấp giấy phép chuyển giao công nghệ vẫn được tính bằng 0,1% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 10 triệu đồng và không dưới 05 triệu đồng (mức tối thiểu hiện hành không dưới 03 triệu đồng).

– Ngoài ra, Thông tư 169/2016/BTC hướng dẫn tổ chức thu phí thẩm định chuyển giao công nghệ kê khai phí thu được theo tháng và quyết toán phí theo năm theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013. Đồng thời, chậm nhất ngày 05 hằng tháng tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

– Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng phí của tổ chức thu phí được Thông tư số 169 năm 2016 quy định như sau:

  • Tổ chức thu phí thẩm định chuyển giao công nghệ nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách;
  • Trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được trích lại 70% để trang trải chi phí cho việc thẩm định và số tiền phí còn lại 30% phải nộp vào ngân sách nhà nước.