Thông tư 26/2016/TT-BTNMT

Thông tư 26/2016/TT-BTNMT

Thông tư 26/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển – hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thông tư 26/2016/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 15/11/2016.

Những điểm chính trong thông tư 26/2016/TT-BTNMT

1. Nguyên tắc phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm và phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Theo Thông tư số 26/2016, các nguyên tắc được đề ra như sau:

 • Việc phân cấp vùng và phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được tiến hành trên từng ô bờ, ô ven bờ, ô biển.
 • Việc phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm căn cứ vào các thông tin, số liệu đo đạc, quan trắc các thành phần môi trường và sử dụng các công cụ tính toán, mô phỏng quá trình ô nhiễm môi trường biển, hải đảo.
 • Việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo căn cứ vào kết quả các chỉ số tương ứng với các tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển, hải đảo trên từng ô và được thể hiện trên bản đồ theo quy định.

2. Tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển, hải đảo

Thông tư 26/2016 tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm gồm:

 • Tiêu chí mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
 • Tiêu chí phạm vi ảnh hưởng.
 • Tiêu chí mức độ nhạy cảm môi trường; khả năng gây thiệt hại đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái biển, hải đảo, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo đối với các ô bờ, ô ven bờ và ô biển.

Thông tư số 26/BTNMT quy định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo của ô bờ, ô ven bờ và ô biển được xác định dựa trên chỉ số phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

3. Quy trình phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Theo Thông tư 26, việc phân vùng được tiến hành theo các bước sau:

 • Tính toán, xác định giá trị chỉ số phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;
 • Đánh giá, xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;
 • Lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Nội dung mục lục thông tư 26/2016/TT-BTNMT

Chương I: Quy định chung

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm và phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 4. Phân chia các ô để phân cấp vùng rủi ro và phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Chương II: Tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

 • Điều 5. Tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm
 • Điều 6. Tiêu chí về mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 7. Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng
 • Điều 8. Tiêu chí về mức độ nhạy cảm môi trường; khả năng gây thiệt hại đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái biển, hải đảo, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo

Chương III: Hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

 • Điều 9. Quy trình phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 10. Tính toán, xác định giá trị chỉ số phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm
 • Điều 11. Tính toán, xác định giá trị chỉ số về mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 12. Áp dụng mô hình mô phỏng quá trình phát thải, lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển và hải đảo
 • Điều 13. Tính toán, xác định giá trị các chỉ số tương ứng với tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng; mức độ nhạy cảm môi trường, khả năng gây thiệt hại đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái biển, hải đảo, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo
 • Điều 14. Xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 15. Lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Chương IV: Điều khoản thi hành

 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành