Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi một số thông tư

Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi một số thông tư

Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán tại các Thông tư 19/2016/TT-NHNN, Thông tư 22/2015/TT-NHNN, Thông tư 39/2014/TT-NHNN, Thông tư 36/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, nội dung sửa đổi một số thông tư với những nội dung sau:

1. Sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng

Sửa đổi quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Sửa đổi quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

  • Bổ sung nội dung các trường hợp bất khả kháng vào hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng.
  • Cũng theo quy định tại Thông tư 30, hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng phải quy định phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
  • Thông tư 30/NHNN còn sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc tra soát, xử lý khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ.
  • Bãi bỏ quy định tại Điều 11 về hồ sơ, thủ tục đăng ký mẫu thẻ ngân hàng; thay thế các Phụ lục tại Thông tư 19/2016 bằng các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 30.

2. Sửa đổi Thông tư 22/2015/TT-NHNN về hoạt động cung ứng và sử dụng séc

Quy định về hoạt động cung ứng và sử dụng séc

Sửa đổi thông tư 22/2015 về hoạt động cung ứng và sử dụng séc

Quy định về in séc trắng và thông báo mẫu séc trắng tại Thông tư 22/2015 được Thông tư 30/2016 sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Bổ sung trách nhiệm của tổ chức cung ứng séc trong việc xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ: Tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng séc.
  • Ngoài ra, theo Thông tư số 30/TT-NHNN, tổ chức cung ứng séc phải quy định, thỏa thuận với người sử dụng séc về phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại, việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại và các trường hợp bất khả kháng.

3. Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN về dịch vụ trung gian thanh toán

  • Thông tư 30 năm 2016 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về việc trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán trong việc tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại, cách thức thực hiện và xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

4. Sửa đổi Thông tư 36/2012/TT-NHNN về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (ATM)

  • Thông tư số 30 của Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ quy định chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xác nhận đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM trên địa bàn của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thông tư 30/2016/TT-NHNN có hiệu lực ngày 28/11/2016.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com