Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH

2

(sau đây gọi chung cơ sở giáo dục nghề nghiệp) tham dự kỳ thi hoặc xét thăng

hạng chức danh nghề nghiệp và các quan, tổ chức, nhân liên quan.

2. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

dạy các môn văn hóa trong các sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nguyên tắc thi hoặc xét thăng hạng

1. Việc cử viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tham d thi

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị tviệc làm,

cấu chức danh nghề nghiệp được cấp thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên

chức còn thiếu theo yêu cầu của vị tviệc làm và nhu cầu của sgiáo dục

nghề nghiệp.

2. Viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tham dự thi hoặc xét

thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đăng

dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.

3. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch,

khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng

1. Viên chức được dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Được xếp loại chất lượng mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong

03 năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng; phẩm chất

chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử kỷ luật, không trong thời gian

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

b) đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng dự thi hoặc

xét thăng hạng theo quy định tại Thông số 03/2018/TTBTBXH ngày 15

tháng 6 m 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chc chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

c) Được sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị cấp thẩm quyền cử đi

dự thi hoặc xét thăng hạng.

2. Viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc được xét thăng hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi một

trong các điều kiện sau:

a) Viên chức trong thời gian đang giữ hạng chức danh có ít nhất 02 lần đạt

danh hiệu Chiến thi đua cấp bộ, ngành hoặc tương đương hoặc 01 lần đạt

danh hiệu Chiến thi đua toàn quốc hoặc được tặng 01 Huân chương hạng ba

trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1

Điều 3 Thông tư này, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp có thẩm quyền đề

nghị xét thăng hạng;

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com