Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH

0

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Theo đó, trẻ em tham gia lấy ý kiến phải bảo đảm đại diện vùng miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, đây cũng phải là những trẻ em chịu sự tác động trực tiếp của văn bản phù hợp với mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ.

Nội dung Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH

Leave A Reply

Your email address will not be published.