Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được ban hành ngày 25/10/2016.

Theo đó, ban hành kèm theo là 15 biểu mẫu mới áp dụng cho người lao động (NLĐ) nước ngoài tại Việt Nam và người sử dụng lao động (NSDLĐ) nước ngoài thay thế các biểu mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn về việc thu hồi Giấy phép lao động (GPLĐ) như sau:

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày GPLĐ hết hiệu lực NSDLĐ thu hồi GPLĐ của người lao động nước ngoài.

– NSDLĐ nộp lại cho cơ quan đã cấp kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thu hồi nhưng không thu hồi được.

– Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được GPLĐ đã thu hồi kèm theo văn bản của NSDLĐ, cơ quan cấp GPLĐ có văn bản xác nhận đã nhận GPLĐ bị thu hồi của NSDLĐ.

Mục lục thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Chương I: Quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ và người sử dụng lao động trong một số trường hợp đặc biệt
 • Điều 3. Cơ quan cấp giấy phép lao động
 • Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài
 • Điều 5. Sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

Chương II: Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động

 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động
 • Điều 7. Giấy phép lao động
 • Điều 8. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động
 • Điều 9. Thời gian cộng dồn trong 1 năm
 • Điều 10. Nộp và nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Điều 11. Văn bản trả lời không cấp, không cấp lại giấy phép lao động; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Điều 12. Thu hồi giấy phép lao động
 • Điều 13. Chế độ báo cáo

Chương III: Tổ chức thực hiện

 • Điều 14. Trách nhiệm của Cục Việc làm
 • Điều 15. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Điều 17. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Chương IV: Điều khoản thi hành

 • Điều 18. Hiệu lực thi hành

Một số biểu mẫu ban hành theo thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

 • Mẫu số 1: V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 2: V/v giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 3: V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 4: V/v: tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 5: V/v điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 6: V/v tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam
 • Mẫu số 7: V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 8: Giấy phép lao động
 • Mẫu số 9: V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Mẫu số 10: Sổ theo dõi người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 11: V/v không cấp/cấp lại giấy phép lao động
 • Mẫu số 12: Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Mẫu số 13: Quyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 14: Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 15: Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài quý đầu năm

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com