Thông tư 45/2018/TT-BYT

0

Thông tư 45/2018/TT-BYT

Ngày 28/12/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 sửa đổi chính sách hỗ trợ phụ nữ hộ nghèo dân tộc thiểu số khi sinh con. Thông tư Start có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019.

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi những nội dung sau tại Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH:

  • Thay đổi mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng có số định danh cá nhân và Mẫu số 1b ban hành kèm Thông tư này đối với đối tượng chưa có số định danh cá nhân;
  • Thay vì giúp Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo hằng năm với Chính phủ việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong phạm vi cả nước như quy định cũ, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa Gia đình sẽ giúp Bộ trưởng tổng hợp báo cáo Chính phủ hằng năm về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong phạm vi cả nước.

Nội dung Thông tư 45/2018/TT-BYT

Leave A Reply

Your email address will not be published.