Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu:

Mục đích: Thẩm định kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư.

Hồ sơ cần thiết:

Gồm tất cả các hồ sơ sau:

– Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình (mẫu 2).

– 2 bộ hồ sơ kèm theo gồm:

+ Quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán (nếu có), tổng dự toán (nếu có).

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Phí và lệ phí: Không thu.

Thời gian:

– Thời gian thực hiện: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Xây dựng;

– Luật Đấu thầu có hiệu lực ngày 01/04/2006;

– Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư.