Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục và biểu mẫu hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh đối với các loại hình doanh nghiệp trong nước, bao gồm:

1. Thông báo lập Chi nhánh:

+ Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp;

+ Đối với Công ty nhà nước;

+ Đối với Hợp tác xã -theo mẫu

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc lập Chi nhánh, (Không yêu cầu những văn bản này đối với Công ty nhà nước)

+ Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân;

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên – tham khảo mẫu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên không có Biên bản họp).

+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 02 thành viên trở lên;

+ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;

+ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

+ Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh,

3. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh, Công ty nhà nước, (đối với Hợp tác xã chỉ yêu cầu bản sao giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh) trong trường hợp trụ sở Chi nhánh được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

5. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.