Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Tờ khai đăng ký lại khai sinh là mẫu tờ khai được lập ra khi bạn bị mất giấy khai sinh hoặc muốn làm thủ tục đăng ký lại khai sinh trong trường hợp nhận con nuôi hoặc cha mẹ nuôi.

Đây là mẫu tờ khai mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Nội dung trong tờ khai cần trình bày rõ các thông tin của người yêu cầu, thông tin của cha, mẹ. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Kính gửi: (1)………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:………………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………….

Quan hệ với người được khai sinh:…………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………..ghi bằng chữ:………..

Giới tính:……….. Dân tộc: ………..Quốc tịch:……………………

Nơi sinh:(4)………………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:……………………………………..

Năm sinh: (5)…………..Dân tộc:……………..Quốc tịch:…………

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người cha:……………………………………

Năm sinh: (5)……………….Dân tộc:……..Quốc tịch:……………

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………

Đã đăng ký khai sinh tại: (6)………………………………………..

Giấy khai sinh số: (7)….., quyển số (7)…. ngày …… / …./……

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đủ các giấy tờ hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

Làm tại: …., ngày ……. tháng …… năm ……..

 

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao(8) Có ,  Không

Số lượng:…….bản

Cách điền tờ khai đăng ký lại khai sinh

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chỉ cơ sở y tế đó; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh) nơi sinh ra; trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chỉ ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).

(6) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.

(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(8) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com