Tờ khai phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô

0

Tờ khai phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô

Tờ khai phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô là mẫu giấu kê khai rõ từng khoản một cách đầy đủ theo yêu cầu, theo quy định của Nhà nước về thu phí sử dụng đường bộ.

Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình bày rõ thông tin của người nộp phí, mã số thuế, điện thoại và tổng số phí phải nộp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(áp dụng đối với xe ô tô)

Kỳ tính phí: …………….

Người nộp phí: …………………………………………….

Mã số thuế/Số CMND: ……………………………………

Địa chỉ: ……. Quận/huyện:…..Tỉnh/thành phố: …

Điện thoại: …………………………………………

Đơn vị tiền: Đồng

Số TT Phương tiện chịu phí Biển số xe Thời gian nộp phí Số phí phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5)
1 ………………………………
2 ………………………………
Tổng số phí phải nộp:

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

Ngày ….. tháng…. năm 201..
Người nộp phí
đóng dấu (nếu có), ký và ghi rõ họ tên

Leave A Reply

Your email address will not be published.