Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 08B/KK-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 08B/KK-TNCN

Mẫu số 08B/KK-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai như sau:

Mẫu số: 08B/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ……….…

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: …………………..………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[09] Điện thoại: ……………….. [10] Fax: …………………….. [11] Email: …………………………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …..……………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ………………….. [19] Email: …………………………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………………………. Ngày: ………………………………………

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ [21]
2 Các khoản giảm trừ doanh thu [22]
3 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ [23]
4 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh [24]
5 Doanh thu hoạt động tài chính [25]
6 Chi phí tài chính [26]
7 Thu nhập từ hoạt động tài chính [27]
8 Thu nhập khác [28]
9 Chi phí khác [29]
10 Thu nhập chịu thuế khác [30]
11 Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [31]
12 Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ [32]

CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM

Stt
Họ và tên
Mã số thuế Tỷ lệ chia TNCT TNCT tương ứng Các khoản giảm trừ Thu nhập tính thuế Thuế TNCN Thuế TNCN được giảm Thuế TNCN đã tạm nộp
Tổng số Trong đó: thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế
[33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]
1
2

Tổng cộng
[44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Ghi chú: Đối với nhóm cá nhân kinh doanh tự kê khai thì chỉ cần người đại diện cho nhóm kinh doanh ký và ghi rõ họ tên.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com