Tờ khai quyết toán thuế TNCN – Mẫu số 13/KK-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN – Mẫu số 13/KK-TNCN

Mẫu số 13/KK-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán như sau:

Mẫu số: 13/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …………

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: …………………………………………….………………………….

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………

[09] Điện thoại:……………… [10] Fax:…………………… [11] Email: …………………………

[12] Số tài khoản (chứng khoán): ………………………. Mở tại: ………………………

Số tài khoản (ngân hàng): …………………………. Mở tại: ………………………

[13] Tên đại lý thuế: ……………………………………………………………………………….

[14] Mã số thuế:

[15] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[16] Quận/huyện: ………………. [17] Tỉnh/thành phố: …………………………………………….

[18] Điện thoại: ………………… [19] Fax: ……………… [20] Email: ……………………………

[21] Hợp đồng đại lý thuế: ………………………………………………………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Số tiền
A XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ
1 Tổng giá trị chứng khoán bán ra [22]
2 Tổng giá trị chứng khoán mua vào [23]
3 Các chi phí liên quan [24]
4 Thu nhập chịu thuế [25]
B XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP CẢ NĂM
1 Số thuế phải nộp trong kỳ
2 Số thuế đã khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong kỳ [27]
3 Số thuế còn phải nộp [28]
4 Số thuế nộp thừa: Trong đó: [29]
a Số thuế đề nghị hoàn [30]
b Số thuế bù trừ vào kỳ sau [31]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai thì chỉ cần ký và ghi rõ họ tên.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com