Tờ khai tạm nộp thuế TNCN – Mẫu số 08A/KK-TNCN

Tờ khai tạm nộp thuế TNCN – Mẫu số 08A/KK-TNCN

Mẫu số 08A/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai như sau:

Mẫu số: 08A/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

[01] Kỳ tính thuế: – [ ] Quý …… Năm ……

– [ ] Từ tháng ……/…….. đến tháng ……/……..

Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm

+ Quyết toán hết vào năm đầu

(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: …………………..……………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[09] Điện thoại: ……………….. [10] Fax:…………………….. [11] Email: …………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …..……………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………………………. Ngày: ……………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

I. DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM KINH DOANH:

stt Chỉ tiêu
Chỉ tiêu
1 Tổng doanh thu phát sinh [21]
2 Tổng chi phí phát sinh [22]
3 Tổng thu nhập chịu thuế [23]
4 Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế [24]

II. THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM:

STT
Họ và tên Mã số thuế
Tỷ lệ chia TNCT
Thu nhập chịu thuế
Các khoản giảm trừ
Thu nhập tính thuế
Thuế TNCN tạm tính
Thuế TNCN được giảm
Thuế TNCN tạm nộp
Tổng số
Trong đó: thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế
[25]
[26] [27] [28] [29] [30] [33] [34] [35]
1
2


Tổng cộng
[36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com