Tờ khai thuế TNCN – Mẫu số 10/KK-TNCN

Tờ khai thuế TNCN – Mẫu số 10/KK-TNCN

Mẫu số 10/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo Cách khoán như sau:

Mẫu số: 10/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo Cách khoán)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……….…

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: …………………..……………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………

[09] Điện thoại: ……………….. [10] Fax: …………………….. [11] Email: ………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …..…………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ………………….. [19] Email: ……………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………………………. Ngày: ………………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Doanh thu dự kiến phát sinh trong kỳ [21]
2 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế (%) [22]
3 Thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ [23]
4 Giảm trừ gia cảnh [24]
– Cho bản thân cá nhân [25]
– Cho người phụ thuộc [26]
5 Thu nhập tính thuế dự kiến trong kỳ [27]
6 Thuế thu nhập cá nhân dự kiến phải nộp trong kỳ [28]

CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

STT Họ và tên
Ngày sinh Số CMND/Hộ chiếu
Quan hệ với người nộp thuế
Số tháng được tính giảm trừ trong năm
Thu nhập được giảm trừ
[29]
[30] [33] [34] [35]
1
2
3


Tổng cộng [36] [37

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com