Tổng hợp các hàm lượng giác toán học trong Excel

0

Excel hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu của người dùng Office để tính toán, lập bảng số liệu… Về cơ bản, để hỗ trợ cho việc tính toán, Excel đã tích hợp rất nhiều hàm toán học. Các hàm lượng giác cơ bản … Trong bài viết này, Download.vn sẽ tổng hợp cho các bạn phép toán và các hàm lượng giác trong Excel mà bạn cần biết.

Tải xuống miễn phí Office 2010
Tải xuống miễn phí Microsoft Office 2007

Hàm lượng giác và toán học giúp bạn tạo bảng tính để thực hiện các phép toán cơ bản trong đại số và giải tích. Học sinh hoặc sinh viên có thể áp dụng các hàm này để tính kết quả nhanh chóng và kiểm tra kết quả trên bài làm của mình.

Các hàm lượng giác trong Excel

1. Hàm SIN

 • Cú pháp hàm: SIN (số)
 • Phía trong: con số là giá trị của biến trong hàm.
 • Tính sin của một góc lượng giác.

Công thức hàm SIN trong Excel

2. Chức năng COS

 • Cú pháp hàm: COS (số)
 • Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
 • Tính cosin của một góc lượng giác

3. Hàm TAN

 • Cú pháp hàm: TAN (số)
 • Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
 • Tính tan của một góc lượng giác

4. Hàm ASIN

 • Cú pháp hàm: ASIN (số)
 • Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
 • Tính asine của một góc lượng giác

5. Chức năng ACOS

 • Cú pháp hàm: ACOS (số)
 • Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
 • Tính acos của lượng giác 1 góc

6. Hàm ATAN

 • Cú pháp hàm: ATAN (số)
 • Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
 • Tính số atang của một góc lượng giác

Các hàm toán học trong Excel

1. Chức năng ABS

 • Cú pháp hàm: ABS (số)
 • Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
 • Trả về giá trị tuyệt đối cho tham số

Tính giá trị tuyệt đối cho hàm ABS trong Excel

2. Hàm SQRT

 • Cú pháp hàm: ABS (số)
 • Trong đó: number là giá trị của biến trong hàm.
 • Tính căn bậc hai của 1 số

Hàm tính toán căn bậc hai của một số SQRT trong Excel

3. Chức năng POWER

 • Cú pháp hàm: QUYỀN LỰC(số, sức mạnh)
 • Trong đó: number là số cơ sở (số thực); Lũy thừa là số mũ của hàm.
 • Tính lũy thừa (x theo cấp số nhân y, trong đó x là tham số đầu tiên và y là tham số thứ hai)

Ví dụ: Yêu cầu tính lũy thừa Y cơ sở của số X. Áp dụng hàm lũy thừa. Chúng tôi có công thức cho ô cuối cùng sẽ mang lại kết quả sau:

Hàm nguồn POWER trong Excel

4. Hàm SUM

 • Cú pháp hàm: SUM (number1, number2, …)
 • Trong đó: number1, number2, … là giá trị của các biến trong hàm.
 • Tổng giá trị của các ô được chỉ định trong excel

5. Hàm ROUND

 • Cú pháp hàm: ROUND (số, num_digits)
 • Trong đó: number là số bạn muốn làm tròn; num_digits là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số.
 • Làm tròn 1 chữ số thập phân thành n chữ số sau dấu phẩy (n là đối số thứ hai trong hàm)

Ví dụ: Sử dụng hàm ROUND để làm tròn cột điểm trung bình cho bảng dưới đây:

Hàm làm tròn đến n số thập phân ROUND trong Excel

6. Hàm PI

 • Cú pháp hàm: SỐ PI ()
 • Hàm trả về giá trị của số PI (3,1415 …):

Bên trong dấu ngoặc đơn bạn để trống, nó giống như bạn để trống giá trị 1, tức là trả về giá trị số PI. Và bạn nhập số n trong ngoặc, nghĩa là giá trị trả về là PI * n.

7. Chức năng EXP

 • Cú pháp hàm: EXP (số)
 • Trong đó: number là số mũ áp dụng cho cơ số e.
 • Trả về lũy thừa của số e với số mũ

8. Hàm QUOTIENT

 • Cú pháp hàm: QUOTIENT (tử số, mẫu số)
 • Trong đó: tử số là cổ tức. Mẫu số là số chia.
 • Trả về phần nguyên của phép chia 2 số:

Hàm QUOTIENT trong Excel

9. Chức năng MOD

 • Cú pháp hàm: MOD (số, số chia)
 • Trong đó: number là số bạn muốn tìm số dư; số chia là Số bạn muốn chia số đó.
 • Trả về phần còn lại của phép chia 2 số

Hàm MOD trong Excel

10. Chức năng LOG

 • Cú pháp hàm: LOG (số, [base])
 • Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính logarit của nó; cơ số là Cơ số của logarit (Nếu cơ số bị bỏ qua, nó được giả định là 10).
 • Trả về lôgarit của một số về cơ số bạn chỉ định

11. Hàm LOG10

 • Cú pháp hàm: LOG10 (số)
 • Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính logarit cơ số 10 của nó.
 • Tính logarit cơ số 10 của một số

12. Hàm LN

 • Cú pháp hàm: LN (số)
 • Trong đó: number là số thực dương mà bạn muốn tính logarit tự nhiên của nó.
 • Trả về lôgarit tự nhiên của một số. Lôgarit tự nhiên dựa trên hằng số e (2,71828182845904).

13. Chức năng LCM

 • Cú pháp hàm: LCM (số 1, [number2], …)
 • Trong đó: Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn từ 1 đến 255 giá trị mà bạn muốn tìm bội chung nhỏ nhất. Nếu giá trị không phải là số nguyên, nó sẽ bị cắt bớt.
 • Trả về bội số chung nhỏ nhất của các số nguyên.

14. Hàm FACT

 • Cú pháp hàm: THỰC TẾ (số)
 • Trong đó: number là số không âm mà bạn muốn tìm giai thừa của nó. Nếu số không phải là số nguyên, nó sẽ bị cắt bớt.
 • Tính giai thừa của 1 số

15. Hàm INT

 • Cú pháp hàm: INT (số)
 • Trong đó: number là số thực mà bạn muốn làm tròn xuống số nguyên.
 • Làm tròn xuống giá trị số nguyên gần nhất:

Hàm INT trong Excel

16. Chức năng EVEN

 • Cú pháp hàm: Số chẵn)
 • Trong đó: number là giá trị cần làm tròn.
 • Làm tròn lên đến giá trị số nguyên chẵn gần nhất

Vậy là bạn đã biết các hàm toán học và lượng giác thông dụng nhất trong excel rồi đó. Đây là những hàm phổ biến nhất trong tính toán đại số và giải tích. Áp dụng tính toán với các hàm này để có kết quả tính toán nhanh và chính xác nhất. Nếu muốn tìm hiểu thêm về Excel, bạn có thể tham khảo tài liệu Tự học Excel tại đây.

Cập nhật: 15/02/2017

Leave A Reply

Your email address will not be published.