Thông tư 09/2013/TT-BXD

Thông tư 09/2013/TT-BXD Thông tư 09/2013/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.BỘ XÂY DỰNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -…

Mẫu chương trình thử việc

Mẫu chương trình thử việc Mẫu chương trình thử việcCHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆCHọ tên : ………………………………………………………………Bộ phận : ………………………………………………...….Chức vụ: ............................. ………………..Thời gian thử việc: từ ngày..... ………đến ngày……….Người…